SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
3
7
1
7
8
Chỉ đạo điều hành 15 Tháng Mười 2014 3:10:00 CH

Triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài chính

Ngày 26/09/2014, Liên Sở Kế hoạch Đầu tư – Sở Tài chính – Kho bạc nhà nước thành phố đã có công văn số 8825/STC-KHĐT-KBNN về việc triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

 

1. Về việc thanh toán vốn cho các dự án khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia:
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014, theo đó: các dự án khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (bao gồm cả Chương trình 135) của kế hoạch vốn năm 2014 được phân bổ vốn và thanh toán vốn khi có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/12/2014. Đối với kế hoạch vốn năm 2015 được phân bổ vốn và thanh toán vốn khi có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/12/2015. Từ kế hoạch năm 2016 trở đi thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm tương ứng.
2. Về việc bảo lãnh tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng một số trường hợp đặc thù:
Tại công văn 10005/BTC-ĐT ngày 22/7/2014, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 1481/BXD-KTXD ngày 01/7/2013, như sau:
Tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: “Trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, thì bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng”.
Như vậy, việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng là bắt buộc đối với mọi loại hợp đồng xây dựng được ký kết giữa các chủ thể, trường hợp tự thực hiện thì không cần phải bảo lãnh tạm ứng do đây là hợp đồng giao khoán nội bộ, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP.
3. Về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Căn cứ công văn số 641/UBND-ĐT ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013.
Căn cứ công văn số 9837/BTC-ĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Tài chính về công khai số liệu dự án hoàn thành chưa quyết toán đến 30/4/2014.
Để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành của các Chủ đầu tư trực thuộc theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 641/UBND-ĐT(nêu trên).
Đề nghị thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trường hợp có vướng mắc phát sinh đề nghị kịp thời có văn bản báo cáo gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân, Bộ Tài chính xem xét,
ĐTSC

Số lượt người xem: 1907    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm