SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
1
4
1
5
3

 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Từ 11/03/2023 đến 06/06/2023)

Đúng hạn Trễ hạn
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
63 100% 0

 

Tìm kiếm