SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
5
9
4
4

 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024
(Từ 01/01/2024 đến 05/03/2024)

Đúng hạn Trễ hạn
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
797 100% 0

 

Tìm kiếm