SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
1
5
4
Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2020
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; Căn cứ Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính thông báo như sau:
  Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2019  (08/08)
  Tuyển dụng công chức năm 2016  (03/08)

Tìm kiếm