SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
1
1
6
Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023
Thực hiện Quyết định số 8811/QĐ-STC-Ttra ngày 15/12/2022 của Sở Tài chính về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Thanh tra Sở Tài chính; Kế hoạch số 1461/KH-STC-TTra ngày 21/3/2023 của Sở Tài chính về phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2023; Kết quả thực hiện trong Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 như sau:
  Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố.  (07/02)
  Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2022  (24/08)
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố Quý I năm 2022  (21/03)
  Kết quả thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại Sở Tài chính  (24/12)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 5, 6 năm 2021 (từ ngày 26/4/2021 đến 25/6/2021)  (15/07)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 4 năm 2021 (từ ngày 26/3/2021 đến 25/4/2021)  (26/05)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 3 năm 2021 (từ ngày 26/02/2021 đến 25/03/2021)  (19/04)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 2 năm 2021 (từ ngày 26/01/2021 đến 25/02/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 1 năm 2021 (từ ngày 26/12/2020 đến 25/01/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2020 (từ ngày 26/11/2020 đến 25/12/2020)  (21/01)

Tìm kiếm