SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
2
0
3

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chi cục Trưởng:  Võ Hữu Hạnh   Email: vhhanh.stc@tphcm.gov.vn
Phó Chi cục trưởng:  Nguyễn Hứa Huyền Như   Email: nhhnhu.stc@tphcm.gov.vn
       

I./ Quy chế làm việc CCTCDN.

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

- Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Chi cục Tài chính doanh nghiệp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài chính;đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

- Chi cục Tài chính doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 5843/1999/QĐ-UBND-NC ngày 01/10/1999) của Uỷ ban nhân dân thành phố về thành lập Chi cục  Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính thành phố)./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm