SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
3
8
3
3

PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

Trưởng phòng:      
Phó phòng: Lê Việt Hùng   Email: lvhung.stc@tphcm.gov.vn
  Nguyễn Phúc Tuệ   Email: nptue.stc@tphcm.gov.vn
  Vũ Đức Hợp   Email: vdhop.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm;

2. Phối hợp Phòng Quản lý Ngân sách trình Ban Giám đốc về nội dung liên quan Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư trong từng trường hợp cần thiết;

3. Phối hợp Phòng Quản lý Ngân sách trình Ban Giám đốc Sở đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán ngân sách hàng năm kinh phí sự nghiệp kinh tế khối thành phố, gồm: duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp dành cho công tác quy hoạch và xe buýt theo quy định;

4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để có ý kiến về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn;

5. Tham mưu Ban Giám đốc giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

6. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan và có ý kiến về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn;

7. Dự toán điều chỉnh ngân sách thành phố thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý;

8. Xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

9. Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới;

10. Tổ chức thẩm tra, trình Ban Giám đốc phê duyệt quyết toán hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo thẩm quyền và quy định hiện hành;

11. Tham mưu cho Ban Giám đốc về hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn các chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành;

12. Phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

13. Tham mưu thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư, cơ quan tài chính quận, huyện, và phường, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc nhà nước các quận, huyện;

14. Thực hiện tạm ứng, đề xuất thanh toán các nguồn vốn theo phân công của Ban Giám đốc và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo dõi tạm ứng để đôn đốc thu hồi hoặc thanh toán vốn đã tạm ứng;

15. Thẩm định quyết toán chi ngân sách nhà nước theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

16. Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc về chủ trương đầu tư theo thẩm quyền đối với các dự án;

17. Tham gia các tổ đàm phán dự án thực hiện theo hình thức PPP theo phân công của Ban Giám đốc và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố;

18. Phối hợp phòng Quản lý ngân sách tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của thành phố;

19. Tham mưu quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

20. Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật (theo sự phân công của Ban Giám đốc đối với việc tham gia quản lý các quỹ);

21. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố (theo sự phân công của Ban Giám đốc đối với việc tham gia quản lý các quỹ);

22. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

23. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

24. Nghiên cứu, đề xuất Ban Giám đốc tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố có liên quan đến công tác quản lý đầu tư, tài nguyên môi trường, duy tu bảo dưỡng và xây dựng công trình nguồn vốn nhà nước;

25. Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo Ban Giám đốc và Ủy ban nhân dân thành phố;

26. Các công tác khác do Ban Giám đốc giao trực tiếp./.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm