SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
5
6
0
2
Chỉ đạo điều hành 26 Tháng Hai 2014 10:50:00 SA

Thúc đẩy việc giải ngân kế hoạch năm 2013 đối với vốn NSNN và Trái phiếu Chính phủ

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/06/2013, số 14/CT-TTg ngày 28/06/2013 và số 09/CT-TTg ngày 24/05/2013
 
Để thúc đẩy việc giải ngân kế hoạch năm 2013 đối với vốn NSNN và Trái phiếu Chính phủ (TPCP), đề nghị các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số nội dung như sau:
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn tại các công văn của Bộ Tài chính số 8552/BTC-ĐT ngày 03/07/2013, và công văn số 11068/BTC-ĐT ngày 20/08/2013 về thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 và công văn số 15441/BTC-HCSN ngày 11/11/2013 về hướng dẫn điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013.
- Thực hiện thu hồi vốn ứng trước kế hoạch năm 2013 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1593/TTg-KTTH ngày 11/11/2013 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 15375/BTC-ĐT. Theo đó, các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước xác định số liệu giải ngân của các dự án ứng trước kế hoạch năm 2013 nguồn vốn NSNN đến hết ngày 30/06/2013 và chịu trách nhiệm về số liệu thu hồi theo quy định.
- Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, TPCP thuộc kế hoạch năm 2013 sang năm 2014 (Chỉ được phép kéo dài kế hoạch vốn năm 2013 đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép).
- Các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn NSNN, vốn TPCP, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán vào tháng 01/2014.
- Các Bộ, ngành và địa phương thường xuyên tổ chức giao ban giữa các chủ đầu tư với các Ban Quản lý dự án về tình hình thực hiện và thanh toán các dự án trong những tháng còn lại của kế hoạch năm 2013 để thúc đẩy việc giải ngân nhanh, hết kế hoạch được giao. Đồng thời, cần có các biện pháp để yêu cầu các chủ đầu tư cam kết thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và có chế tài xử lý nếu các chủ đầu tư không thực hiện kế hoạch vốn đã được giao.
ĐTSC

 


Số lượt người xem: 1868    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm