SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
9
4
0
9
7
Chỉ đạo điều hành 10 Tháng Sáu 2014 3:00:00 CH

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ từ kế hoạch năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ngày 22/04/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5167/BTC-ĐT hướng dẫn thực hiện việc thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ từ kế hoạch năm 2014. Trong đó, quy định cụ thể một số nội dung như sau:

          

  - Hồ sơ thanh toán đối với các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
  - Tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ chỉ được thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao, để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.
  - Việc tạm ứng theo hợp đồng giữa chủ đầu tư cho nhà thầu được thực hiện theo quy định hiện hành. Tổng mức vốn tạm ứng của các hợp đồng thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án.
   - Việc tạm ứng cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tạm ứng đối với một số cấu kiện, để đảm bảo tiến độ thi công và một số loại vật tư phải dự trữ theo mùa thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.
  - Việc thanh toán theo hợp đồng được thực hiện theo quy định hiện hành. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định mức tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng hợp lý, tạo điều kiện về tài chính cho nhà thầu thực hiện gói thầu theo tiến độ. Đồng thời, phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng. Trường hợp vốn tạm ứng được sử dụng không đúng mục đích hoặc nhà thầu không thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ,chủ đầu tư thực hiện các chế tài theo quy định hiện hành.
   - Kho bạc nhà nước thực hiện việc thu hồi vốn ứng trước NSNN và TPCP theo số giải ngân đến hết thời gian quy định, số vốn ứng trước còn lại chưa giải ngân thực hiện thu hồi về ngân sách trung ương theo quy định (trừ trường hợp đã được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán).
NS

 


Số lượt người xem: 2213    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm