SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
5
1
7

PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

 

Trưởng phòng:  Nguyễn Trần Phú    Email: ntphu.stc@tphcm.gov.vn
 Phó phòng: Dương Thị Thùy Oanh ĐT nội bộ 210 Email: dttoanh.stc@tphcm.gov.vn
  Trần Ngọc Tú Trinh ĐT nội bộ 204 Email: ttttrinh.stc@tphcm.gov.vn
  Phạm Thị Ánh Tuyết   Email: ptatuyet.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :

 - Lập kế hoạch dài hạn và trung hạn về ngân sách nhà nước phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố; định hướng, mục tiêu các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước hàng năm.

- Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước - quyết toán ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước - quyết toán ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài chính và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

- Xây dựng các giải pháp, biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; đảm bảo điều hành ngân sách địa phương cân đối và ổn định. Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các biện pháp huy động các nguồn lực cho chi đầu tư phát triển.

- Thực hiện quản lý các nguồn kinh phí ủy quyền của ngân sách trung ương; quản lý Quỹ dự trữ tài chính thành phố và một số Quỹ khác có nguồn gốc từ ngân sách; theo dõi, quản lý vốn ngân sách ủy thác. Tổng hợp theo dõi tình hình thu, chi, quản lý các nguồn vốn vay, trả nợ thuộc ngân sách thành phố, các khoản viện trợ cho ngân sách địa phương.

- Nghiên cứu một số chuyên đề kinh tế - xã hội có liên quan đến chế độ chính sách tài chính theo chỉ đạo của Giám đốc; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tham gia góp ý và phối hợp trong một số lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

- Kiểm tra và lập thủ tục cấp phát theo chế độ, quy trình thủ tục hiện hành.

- Theo dõi, quản lý số phát sinh của các tài khoản được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và các tài khoản phục vụ yêu cầu quản lý của ngân sách thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao và theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm