SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
2
1
9
9
6

PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

 

Trưởng phòng: Bùi Quỳnh Nhi   Email: bqnhi.stc@tphcm.gov.vn
 Phó phòng: Trần Ngọc Tú Trinh

 

Email: ttttrinh.stc@tphcm.gov.vn
  Phạm Thị Ánh Tuyết   Email: ptatuyet.stc@tphcm.gov.vn
  Lượng Thị Ngọc Hân   Email: ltnhan.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :

1. Nhiệm vụ:

1.1. Nhiệm vụ chung:

a) Lập kế hoạch dài hạn và trung hạn về ngân sách nhà nước phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố; định hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước hàng năm;

b) Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước của thành phố, dự toán ngân sách địa phương  - quyết toán ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài chính và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định;

c) Theo dõi tình hình thu, chi ngân sách địa phương để tham mưu các giải pháp, biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; đảm bảo điều hành ngân sách địa phương cân đối và ổn định. Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác trên địa bàn; phối hợp tham mưu thực hiện các biện pháp huy động các nguồn lực cho chi đầu tư phát triển;

d) Thực hiện quản lý Quỹ dự trữ tài chính thành phố; theo dõi, quản lý vốn ngân sách ủy thác thuộc nhiệm vụ của Phòng Quản lý Ngân sách (nếu có). Theo dõi, quản lý số phát sinh của các tài khoản được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố;

đ) Tham mưu công tác quản lý ngân sách quận huyện phường-xã, thị trấn trong việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách, xây dựng phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách quận-huyện, phường-xã; hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch quận huyện, bộ phận tài chính phường-xã, thị trấn tổ chức điều hành, quản lý ngân sách theo đúng quy định; thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn quận huyện, quyết toán thu, chi ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn ... Tổng hợp dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách khối quận-huyện, phường-xã, thị trấn hàng năm để báo cáo  Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố;

e) Nghiên cứu một số chuyên đề kinh tế - xã hội có liên quan đến chế độ chính sách tài chính theo chỉ đạo của Giám đốc; tổng hợp báo cáo ngân sách định kỳ hoặc đột xuất liên quan chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố;

g) Phối hợp với các Phòng chức năng đối chiếu, nhập, phân bổ dự toán trên hệ thống Tabmis cho các sở ngành, quận huyện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố; rà soát, lập thủ tục cấp phát cho các đơn vị theo chế độ, quy trình thủ tục hiện hành;

h) Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác kiểm toán, thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách địa phương của các cơ quan Kiểm toán, thanh tra. Theo dõi tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị  Kiểm toán chuyên đề khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính để định kỳ báo cáo Ban Giám đốc;

i) Tham gia góp ý và phối hợp trong một số lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tài chính theo chỉ đạo của Giám đốc. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao;

1.2. Nhiệm vụ cụ thể:

1.2.1.  Lập và phân bổ dự toán ngân sách địa phương, lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm:

a)  Hướng dẫn các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính:

- Phối hợp với Cục Thuế và Cục Hải quan thành phố để xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và cân đối thu chi ngân sách địa phương; xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm;

- Phối hợp với Phòng Tài chính đầu tư làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân bổ, cân đối dự toán chi đầu tư từ ngân sách;

b) Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách của nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính, căn cứ tình hình thực hiện qua các năm, phối hợp với các phòng chuyên môn xác định các nguyên tắc, quy trình, phương pháp, tiêu chuẩn, định mức chi… để làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách thành phố, kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm;

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị nghiệp vụ có liên quan để rà soát, thẩm định số liệu dự toán ngân sách hàng năm;

d) Tổng hợp, lập dự toán ngân sách địa phương hàng năm; chuẩn bị các Phụ lục số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách, kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt dự toán ngân sách;

đ) Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu chính thức về dự toán thu chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, các quận - huyện sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt;

1.2.2. Tham mưu điều hành ngân sách thành phố ổn định và đảm bảo cân đối:

a) Tham mưu Ban Giám đốc văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, các văn bản triển khai các giải pháp điều hành ngân sách theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố;

b)  Thường xuyên theo dõi kết quả thu chi ngân sách hàng tháng để tham mưu điều hành ngân sách trong niên độ; thực hiện cân đối ngân sách thành phố, theo dõi, xác định các nguồn vốn của ngân sách Thành phố. Định kỳ tổng hợp, phân tích đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách địa phương; kịp thời kiến nghị các biện pháp để đảm bảo cân đối ngân sách thành phố và các biện pháp bù đắp thiếu hụt ngân sách (nếu có). Tổng hợp, tham mưu Ban giám đốc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết;

c) Theo dõi, phối hợp các Phòng chức năng tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định bổ sung dự toán và chi từ nguồn dự phòng ngân sách, chi khác, chi từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố đối với các nhiệm vụ phát sinh. Định kỳ hàng quý, tổng hợp, tham mưu báo cáo tình hình chi từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố gởi Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố,  Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định;

d) Theo dõi, tham mưu đôn đốc việc tập trung các khoản thu thuộc chức năng của Sở Tài chính; Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác trên địa bàn; rà soát, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xử lý,  thu hồi kịp thời các khoản tạm ứng, các khoản nợ vào ngân sách; quản lý các khoản thu chi từ các tài khoản ngoài ngân sách được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và các tài khoản phục vụ yêu cầu quản lý của ngân sách thành phố;

đ) Xây dựng, tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố phương án sử dụng số tăng thu của ngân sách địa phương trong trường hợp có phát sinh số tăng thu so với dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và phương án điều chỉnh, giảm một số khoản chi trong trường hợp thu không đạt dự toán; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư lập phương án sử dụng số tăng thu để chi cho đầu tư phát triển;

e) Bố trí dự toán ngân sách và lập thủ tục thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến các khoản vay của ngân sách địa phương đầy đủ, đúng hạn;

g) Phối hợp với các Phòng chức năng rà soát, tham mưu Ban Giám đốc về  Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách tập trung và các nguồn vốn có tính chất ngân sách; Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố hàng năm;

h) Phối hợp phân bổ dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố, dự toán bổ sung cho ngân sách quận huyện trên hệ thống quản lý chi ngân sách Tabmis;  hướng dẫn công tác hạch toán theo mục lục ngân sách nhà nước;

i) Phối hợp các phòng ban chuyên môn theo dõi, xử lý số thu tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước nộp vào tài khoản tạm giữ do Sở Tài chính quản lý hoặc nộp vào ngân sách;

1.2.3. Công tác quyết toán ngân sách địa phương:

- Phối hợp các Phòng chức năng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện xử lý ngân sách cuối năm. Phối hợp Kho bạc nhà nước thực hiện chuyển nguồn theo quy định;

- Phối hợp Kho bạc Nhà nước thành phố và các Phòng chức năng tổng hợp và lập báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách địa phương hàng năm- kèm theo các biểu mẫu, phụ lục, thuyết minh để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài chính và trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua theo quy định;

1.2.4. Công tác quản lý ngân sách quận- huyện, phường- xã- thị trấn.

a) Hướng dẫn các phòng Tài chính - Kế hoạch quận huyện trong việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn. Tổng hợp dự toán thu-chi ngân sách quận huyện hàng năm trình Ban Giám đốc để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố để giao chỉ tiêu ngân sách hàng năm cho từng quận  huyện và báo cáo Bộ Tài chính;

b) Phối hợp với các phòng, chi cục trình Ban Giám đốc về định mức phân bổ ngân sách cho quận, huyện, phường xã theo quy định, xây dựng phương án phân cấp nguồn thu và nghiệm vụ chi cho cấp ngân sách quận - huyện, phường, xã, thị trấn, điều chỉnh dự toán ngân sách cho quận huyện trong trường hợp cần thiết;

c) Hướng dẫn các phòng Tài chính - Kế hoạch, bộ phận tài chính phường, xã, thị trấn tổ chức điều hành, quản lý ngân sách theo đúng quy định và tham mưu, phối hợp đề xuất Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung ngân sách (đột xuất) cho các quận huyện, đảm bảo kịp thời, đúng mục đích;

e) Chủ trì, phối hợp thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn quận huyện, quyết toán thu, chi ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn và tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn hàng năm để tổng hợp quyết toán ngân sách thành phố báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố. Trình Ban Giám đốc ra thông báo thẩm định quyết toán ngân sách của các quận huyện và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định;

đ) Hướng dẫn các phòng Tài chính - Kế hoạch quận huyện trong việc cụ thể hóa và chấp hành các chế độ chính sách tài chính - kế toán do Nhà nước ban hành, thực hiện công khai ngân sách của từng quận-huyện, phường-xã, thị trấn theo đúng quy định của Chính phủ; hướng dẫn, quản lý, theo dõi các loại quỹ nhân dân đóng góp được thành lập theo quy định;

e) Theo dõi công tác kiểm toán, thanh tra về lĩnh vực tài chính ngân sách của các quận, huyện; tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán của các quận- huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố;

g) Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách cải cách tiền lương, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách quận huyện;

h) Tổng hợp, tham mưu các chính sách của khối quận huyện thuộc lĩnh vực sự nghiệp xã hội; lĩnh vực hoạt động hội, đoàn thể; lĩnh vực giáo dục, y tế; tinh giản biên chế theo quy định; phối hợp với phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh động, thực vật trên địa bàn quận, huyện;

i) Triển khai, theo dõi công tác thu phí, lệ phí 24 quận huyện; tham mưu các cơ chế chính sách liên quan quản lý chợ; phối hợp Phòng Quản lý giá tham mưu phương án giá đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ khối quận huyện. Tham mưu Ban Giám đốc giải quyết các kiến nghị lĩnh vực điện chiếu sáng dân lập thuộc khối quận huyện;

k) Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị khối quận, huyện theo quy định của pháp luật; tổng hợp, tham mưu báo cáo tình hình thực hiện độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố gởi Bộ Tài chính;

l) Theo dõi, tổng hợp tình hình tạm ứng ngân sách Thành phố về ngân sách quận huyện; tham mưu xử lý các khoản tạm ứng theo quy định;

m) Tham mưu các công tác khác trong quản lý, điều hành ngân sách quận, huyện theo sự phân công của Ban Giám đốc;

1.2.5. Công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất, triển khai các chế độ chính sách về quản lý tài chính, ngân sách:

a) Tổ chức nghiên cứu các chủ trương, chính sách, hướng dẫn mới của Trung ương, Chính phủ và Bộ Tài chính, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực tài chính, ngân sách theo sự phân công của Ban Giám đốc. Tham mưu Ban Giám đốc theo dõi và đề xuất kịp thời các biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước theo sự phân công của Ban Giám đốc;

b) Tham mưu Ban giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định, Chỉ thị liên quan công tác quản lý tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật;

c) Tham gia xây dựng một số đề án nghiên cứu có liên quan đến công tác tài chính, ngân sách; Tổng hợp góp ý hoặc có ý kiến về các lĩnh vực có liên quan đến chế độ, chính sách tài chính theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

1.2.6. Tham gia công tác quản lý tài chính của các đơn vị sử dụng ngân sách và kiểm tra cấp phát ngân sách:

a) Nghiên cứu, có ý kiến tham mưu đối với các nội dung các phòng nghiệp vụ đề xuất theo phân công của Ban Giám đốc;

b) Thực hiện rà soát các hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung ngân sách của các phòng chức năng có liên quan, đề xuất nguồn trình Ban Giám đốc; Trường hợp có ý kiến khác với phòng nghiệp vụ thì phối hợp trao đổi thêm hoặc báo cáo Ban Giám đốc để xem xét, chỉ đạo;

c) Lập thủ tục cấp phát hoặc chi trả theo quy định từ nguồn ngân sách, các tài khoản ngoài ngân sách được phân công quản lý; Rà soát, kiểm tra, thực hiện các hồ sơ cấp phát khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

d) Tham mưu Ban Giám đốc đề nghị Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định;

1.2.7. Công tác chuyên quản:

a) Rà soát, đối chiếu, phối hợp phòng ban theo dõi số thu nộp, lập thủ tục chi/tạm ứng/thu hồi từ các tài khoản tiền gửi, tạm giữ chờ xử lý hiện Sở Tài chính được giao làm chủ tài khoản;

b) Tham mưu quản lý các nguồn kinh phí ủy quyền của trung ương (nếu có), theo dõi các khoản ngân sách ủy thác cho các cơ quan, đơn vị (thông qua HFIC) thuộc phạm vi quản lý của Phòng; phối hợp các phòng thực hiện lập thủ tục chuyển vốn ủy thác theo quy định;

c) Tham mưu quản lý, trích lập, theo dõi, sử dụng Quỹ dự trữ tài chính của thành phố;

d) Tham mưu Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính trong Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết; tham mưu Giám đốc các nội dung liên quan đến Quỹ Phát triển nhà ở thành phố và các quỹ khác (nếu có) được Ban Giám đốc phân công, theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Ngân sách;

1.2.8. Công tác khác:

a) Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan có ý kiến về mặt tài chính đối với các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách, các dự án vay vốn của ngân sách;

b) Theo dõi, hướng dẫn các khoản thu nộp vào ngân sách nhà nước, xác nhận việc thu nộp ngân sách theo quy định;

c) Thông báo giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, xác nhận hoàn thành việc nộp tiền theo thông báo của Sở Tài chính và xem xét thanh toán các khoản chi phí bán tài sản đối với các trường hợp liên quan đến đất đai, bán nhà xưởng, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước được sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Theo dõi nguồn thu bán tài sản sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và tổng hợp tham mưu Ban Giám đốc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện việc rà soát tiến độ nộp tiền bán tài sản sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP;

d) Theo dõi nguồn thu và phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất;

đ) Phối hợp với các Phòng chuyên môn chuẩn bị tài liệu, số liệu để tham mưu Ban giám đốc làm việc với các Đoàn Kiểm toán, thanh tra các nội dung liên quan đến công tác quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước; Tham mưu triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị  liên quan công tác kiểm toán, thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách địa phương, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, thanh tra báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố. Theo dõi tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị Kiểm toán chuyên đề khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính để định kỳ báo cáo Ban Giám đốc;

e) Tổng hợp, tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ; hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công và báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm trên địa bàn thành phố;

g) Phối hợp với các Phòng chuyên môn tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho Kho bạc Nhà nước thành phố (những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính); có ý kiến đối với Báo cáo tài chính nhà nước hàng năm do Kho bạc nhà nước thành phố lập;

h) Tham mưu công tác trả nợ dân; chi trả các khoản tạm giữ, trưng thu, trung mua của dân....;

i) Quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

k) Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ban Giám đốc thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao./.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm