SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
2
2
0
6
0

BAN gIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH QUA CÁC THỜI KỲ

  Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn (Năm Nam)
Giám đốc từ 1975 - 12/1980


Ông Nguyễn Minh Cẩm
Giám đốc từ 01/1981 - 06/1985
( Phó Giám đốc 03/1977 - 12/1980)

Ông Lê Quang Trương
Giám đốc từ 07/1985 - 10/1990
(Phó Giám đốc 06/1982 - 06/1985)

Ông Huỳnh Hữu Danh
Giám đốc từ 11/1990 - 09/1992
(Phó Giám đốc 09/1981 - 10/1990)

 
 

 
 

 Ông Nguyễn Hữu Phước (Ba Thành)
Giám đốc từ 09/1992 - 09/1995

Bà Huỳnh Thị Nhân
Giám đốc từ 09/1995 - 06/2001

 Bà Nguyễn Thị Hồng
Giám đốc từ 06/2001
(Phó Giám đốc từ 07/1998 - 06/2001

Bà Nguyễn Thị Nhơn
       
Bà Đào Thị Hương Lan Bà Phan Thị Thắng 

  Phó Giám đốc 

 Ông Nguyễn Văn Triêu
Phó Giám đốc từ 1975 - 11/1987

 

Ông Đoàn Đình Chi
Phó Giám đốc từ 03/1976 - 11/1987

 Ông Vương Hữu Nhơn
Phó Giám đốc từ 03/1979 - 11/1986

Ông Lê Khắc Điềm
Phó Giám đốc từ 1979 - 1986
 

 
 
 

  Ông Đoàn Tư
Phó Giám đốc từ 12/1986 - 12/1993

 Ông Lê Công Thanh
Phó Giám đốc từ 01/1987 - 09/1998

 Ông Bùi Ngọc Thung
Phó Giám đốc từ 05/1991 - 2002

Ông Vũ Huy Đào
Phó Giám đốc từ 11/1992 - 06/1998

       

  Bà Lê Thị Nghiêm
Phó Giám đốc từ 07/1994 - 04/2000
 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
Phó Giám đốc từ 05/1996 - 04/2000
 

Ông Lâm Triều
Phó Giám đốc từ 06/1998 - 06/2001

 

Ông Đinh Công Vinh
Phó Giám đốc từ 11/1999
 

       

Ông Nguyễn Quốc Hùng
Phó Giám đốc từ 11/1999 - 08/2002

Bà Phạm Thị Kim Lệ
Phó Giám đốc từ 07/2001

Bà Ngô Kim Liên
Phó Giám đốc từ 07/2001

Ông Trương Văn Non
Phó Giám đốc từ 09/2002

       
Ông Phạm Minh Trí
Phó Giám Đốc từ 12/2002
Bà Trần Thị Ánh Nguyệt
Phó Giám đốc từ 04/2004
 Ông Trần Nam Trang - Phó Giám đốc từ 12/2009 đến nay  

 

 

Tìm kiếm