SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
1
7
8

THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra:  Lê Hoàng Minh   Email: lhminh.stc@tphcm.gov.vn  
Phó Chánh Thanh tra:  Nguyễn Thị Hương Nhi ĐT: 39.303.142 Email: nthnhi.stc@tphcm.gov.vn
   Nguyễn Thị Thu Hà   Email: nttha.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  
 
        
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra;

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về giá trên địa bàn thành phố và các pháp luật chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở;

4. Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

5. Thanh tra, kiểm tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

6. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện;

8. Đầu mối tham mưu Ban Giám đốc triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra liên quan đến nhiệm vụ của Sở Tài chính;

9. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra;

10. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;

11. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

13. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức và người lao động làm công tác thanh tra thuộc Sở;

14. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

Tìm kiếm