SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
3
5
4

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG SẢN

 

Trưởng phòng:

 Ngô Quang Vinh ĐT: 39.306.939 Email: nqvinh.stc@tphcm.gov.vn

Phó phòng:

 Trương Nhựt Cẩm Ngọc ĐT nội bộ: 395 Email: tncngoc.stc@tphcm.gov.vn
   Đinh Công Thành ĐT nội bộ: 368 Email: dcthanh.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

- Tham mưu cho Ban Giám đốc nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, các quy định về quản lý sử dụng tài sản công với UBND thành phố và Bộ Tài chính, nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công với UBND thành phố và Bộ Tài chính, nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công thuộc phạm vi thành phố quản lý đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức do nhà nước quy định.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc hướng dẫn cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (gọi chung là cơ quan, đơn vị, tổ chức) thuộc thành phố thực hiện các quy định về chế độ quản lý sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước do thành phố quản lý, hoặc được ủy quyền quản lý, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBND thành phố và Ban Giám đốc Sở Tài chính.

- Phối hợp với các ngành chức năng của thành phố thực hiện việc thu hồi, điều chuyển, thanh lý, mua mới, xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, xử lý tài sản đã được cấp có thẩm quyền tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập sở hữu nhà nước theo phân cấp quản lý tài sản nhà nước, trực tiếp quản lý 02 kho tài sản thuộc Sở Tài chính.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiền hàng viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý tài chính nhà nước về tiền hàng viện trợ đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc thành phố quản lý có tiếp nhận tiền hàng viện trợ nước ngoài.

- Quản lý và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản công./.

 

 

Tìm kiếm