SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
3
9
1
5

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG SẢN

 

Trưởng phòng:

 Ngô Quang Vinh ĐT: 39.306.939 Email: nqvinh.stc@tphcm.gov.vn

Phó phòng:

 Đinh Công Thành ĐT nội bộ: 368 Email: dcthanh.stc@tphcm.gov.vn
   Lê Duy Nam   Email: ldnam.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  
        1. Tham mưu với Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi thành phố quản lý;

2. Tham mưu với Ban Giám đốc trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố;

3. Tham mưu với Ban Giám đốc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn thành phố;

4. Tham mưu với Ban Giám đốc giải quyết các kiến nghị lĩnh vực địa chính – nhà đất, công sản thuộc khối quận huyện;

5. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại thành phố nhằm đạt hiệu quả, đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức do nhà nước quy định;

6. Tham mưu với Ban Giám đốc hướng dẫn cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thuộc thành phố quản lý, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện các quy định về chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo Luật quản lý sử dụng tài sản công;

7. Tham mưu Ban Giám đốc có ý kiến hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố khi các đơn vị sự nghiệp công lập gửi Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;

8. Tham mưu Ban Giám đốc quyết định theo thẩm quyền được phân cấp hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác theo quy định;

9. Tham mưu với Ban Giám đốc hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố, hoặc được ủy quyền quản lý, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Giám đốc Sở Tài chính;

10. Tham mưu tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả tài sản của các dự án ODA viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản của tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho thành phố;

11. Trực tiếp quản lý 03 kho tài sản thuộc Sở Tài chính; tham mưu Ban Giám đốc Sở trong việc đảm bảo hoạt động của các kho tài sản này;

12. Tham mưu tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng theo chức năng, lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính;

13. Tham mưu quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

14. Tham mưu thực hiện công tác quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn tiền, hàng viện trợ nước ngoài trực tiếp cho thành phố (các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc thành phố quản lý) thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý;

15. Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách liên quan việc tham mưu tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thành phố quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

16. Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật;

17. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính theo chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện;

19. Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

20. Phối hợp tham mưu quản lý về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các nội dung thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của phòng;

21. Đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý;

22. Quản lý và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính; Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố;

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao./.

 

 

Tìm kiếm