SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
4
6
8
0
Tuyển dụng công chức 08 Tháng Tám 2019 4:25:00 CH

Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG.
STT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Số lượng người cần tuyển
1  Quản lý tài chính doanh nghiệp 02
2  Văn thư 01
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ THI TUYỂN.
1. Tiêu chuẩn và điều kiện thi tuyển công chức.
1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung.
a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
- Đủ 18 tuổi trở lên
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ hợp pháp và phù hợp với vị trí tuyển dụng.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.
- Không cư trú tại Việt Nam.
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục
1.2. Tiêu chuẩn cụ thể.
1.2.1) Đối với vị trí việc làm Quản lý tài chính doanh nghiệp.
- Người đăng ký thi tuyển vào vị trí việc làm Quản lý tài chính doanh nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.
b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp như sau: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B (hoặc tiếng Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trở lên; TOEFL 400 ITP hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên.
c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
1.2.2) Đối với vị trí việc làm Văn thư.
- Người đăng ký thi tuyển vào vị trí việc làm Văn thư phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
a) Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có Chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp như sau: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A (hoặc tiếng Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trở lên; TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên.
c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN.
Người đăng ký thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).
(có thể tải về từ Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: http//:www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn)
b) Hai ảnh 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
c) Giấy tờ thể hiện thuộc đối tượng ưu tiên tại mục IV bên dưới (nếu có).
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào 01 vị trí việc làm theo nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019 của tất cả các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Sở Tài chính sẽ chuyển hồ sơ đăng ký thi tuyển về Sở Nội vụ để rà soát, kiểm tra. Nếu người dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC.
1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con Anh hùng lao động: được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lương Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Lưu ý: trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
V. CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ.
1. Nội dung, hình thức thi:
a) Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:
- Phần I: kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: ngoại ngữ 30 câu hỏi thuộc một trong 05 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, tùy thuộc vào loại ngoại ngữ đăng ký dự thi.
Lưu ý: kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
b) Vòng 2: thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành. Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng. Thời gian thi 180 phút.
2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ.
Miễn thi môn ngoại ngữ nếu người dự thi có một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
3. Xác định người trúng tuyển.
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm tuyển dụng thì việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định của pháp luật.
VI. TỔ CHỨC ÔN TẬP KIẾN THỨC (NẾU CÓ).
- Việc tổ chức ôn tập kiến thức sẽ do Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố quyết định và sẽ có thông báo cụ thể.
- Đề nghị các thí sinh theo dõi việc tổ chức ôn tập trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: http//:www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn.
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ.
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 18 tháng 7 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2019. (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
- Địa điểm:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: phòng 002, Sở Tài chính, địa chỉ 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
+ Đối với hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính: Bộ phận một cửa, Sở Tài chính, địa chỉ 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. (Sở Tài chính căn cứ theo dấu bưu điện để xác định thời gian nộp hồ sơ).
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở, Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3. Điện thoại: 028-39.304.504 (số nội bộ 302) ./.

Số lượt người xem: 1826    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm