SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
4
1
1
4
1

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH

 Ban Vật giá | Phòng Quản lý Ngân sách | Phòng Quản lý Ngân sách Quận, Huyện - Phường, Xã | Phòng Hành chính sự nghiệp | Phòng Tin học - Thống kê | Phòng Đầu tư Sửa chữa | Thanh tra Tài chính | Văn phòng | Phòng Quản lý Công sản


Chánh Văn phòng:

Nguyễn Ngọc Thạch

ĐT: 39.302.848

Email:

Phó Chánh Văn phòng:

Nguyễn Khải Hoàn

ĐT: 39.304.504 - 304

Email: nkhoan.stc@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Thị Kim Tuyền

ĐT: 39.302.845

Email: ntktuyen.stc@tphcm.gov.vn

 

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

Văn phòng Sở là một bộ phận chức năng của Sở Tài chinh Thành Phố, có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành trong công tác: Hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, pháp chế; Công tác cán bộ; Kế toán – Tài vụ, dân quân tự vệ, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ; Anh ninh trật tự; Thi đua khen thưởng; Cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong nội bộ của Sở. Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Sở Tài chính. Văn phòng Sở có các nhiệm vụ như sau:

1. Tham mưu đề xuất cho Giám đốc Sở về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Tổ chức bộ máy và nhân sự; Tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, thi tuyển đối với cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; Các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức trong cơ quan theo đúng các chính sách, chế độ hiện hành.

2. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban chuyển môn và Chi cục Tài chính doanh nghiệp theo định kỳ; Báo cáo thi đua và các báo cáo đột xuất khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

3. Xây dựng chương trình công tác định kỳ của Sở; Giúp Giám đốc Sở tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành.

4. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công khai việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chung của Sở.

5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Quy chế công tác văn thư lưu trữ của cơ quan và quản lý con dấu của cơ quan đúng quy định.

6. Chủ trì cùng các phòng, ban, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tổ chức, bố trí phục vụ hội nghị, hội họp, tiếp khách (nếu có) trong cơ quan.

7. Tổ chức và thực hiện việc kiểm kê tài sản của Sở để cập nhật sổ sách quản lý, lập hồ sơ thanh lý tài sản; Quản lý, bảo trì, sửa chữa toàn bộ tài sản của Sở.

8. Lập dự toán thu, chi, báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, hàng năm phục vụ cho hoạt động của cơ quan; Lập dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên và đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở.

9. Thực hiện công tác Kế toán – Tài vụ, quản lý tài chính, tài sản được giao thuộc theo thẩm quyền được phân cấp và theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

10. Tham mưu với Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm quyết toán tài chính của các Chương trình, Đề án, Hội đồng, Ban chỉ đạo …thuộc Sở quản lý theo đúng quy định của Nhà nước.

11. Tham mưu cho Giám đốc Sở về kế hoạch và triển khai thực hiện công tác an ninh trật tự của Sở; Công tác dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ.

12. Quản lý hồ sơ, tài liệu, lưu trữ chung và hồ sơ cá nhân cán bộ, công chức thuộc Sở (riêng hồ sơ cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý được lưu giữ tại Ban Tổ chức Thành ủy).

13. Tham mưu cho Ban Giám đốc về thực hiện công tác bảo vệ an ninh nội bộ, công tác thanh, kiểm tra nội bộ, kiểm soát và công tác bảo mật.

14. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ, phòng chống bão lụt, bảo vệ an ninh trật tự an toàn cơ quan, bảo đảm vệ sinh môi trường trong khuôn viên của Sở.

15. Xây dựng đề xuất Ban Giám đốc về chương trình, kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, lập báo cáo về công tác chuyên môn, tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và các báo cáo khác; Báo cáo việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổng hợp chấm điểm thi đua hàng quý của các phòng, ban và Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

16. Thực hiện nhiệm vụ pháp chế của cơ quan theo quy định của Nhà nước.

17. Thực hiện việc niêm yết, công khai tại cơ quan và trên trang web cùa Sở về dự toán, quyết toán kinh phí giao tự chủ tài chính và các thủ tục hành chính theo quy định.

18. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cung cấp thông tin cho trang web cùa Sở và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Văn phòng.

19. Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Văn phòng Sở có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm