SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
0
6
1
Tin trong ngành 04 Tháng Chín 2020 10:55:00 SA

Lưu ý thẩm quyền lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập và thẩm tra quyết toán chi phí hạng mục bồi thường trong công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước quy định như sau: “1. Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng…”

 

1. Về quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập:
Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước quy định như sau: “1. Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng…”
Ngày 20/02/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước, thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020. Trong đó tại khoản 1 Điều 9 quy định như sau: “1. Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Các dự án còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.”
Như vậy, theo quy định hiện hành, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án là người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thay vì người phê duyệt quyết toán như trước đây theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.
2. Về thẩm quyền phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước quy định như sau: “b) Trường hợp tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư, tách riêng nội dung chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành một hạng mục (hợp phần) riêng: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán và gửi báo cáo quyết toán đã được phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để tổng hợp vào báo cáo quyết toán chung toàn bộ dự án. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án, không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thưng, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt quyết toán.
Như vậy, đối với trường hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện. Người quyết định đầu tư dự án thành phân, tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở tổng hợp quyết toán đã được Ủy ban nhân dân các quận, huyện phê duyệt./.

Số lượt người xem: 2755    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm