SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
1
8
1
Tin trong ngành 20 Tháng Hai 2020 2:40:00 CH

Một số văn bản có hiệu lực thi hành trong tháng 2

 

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Theo đó, quy định về tài khoản kế toán như sau:
- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu, phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán đặc thù của VSD thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01.
- Trường hợp VSD cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 đã hướng dẫn tại Thông tư này về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện .
- VSD được mở thêm các tài khoản từ cấp 2 trở đi đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, cấp 3 nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của VSD mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2020.
 
Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đó, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xác định chỉ tiêu tính năng suất lao động và lợi nhuận như sau:
Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân (kế hoạch, thực hiện trong năm hoặc thực hiện của năm trước liền kề) được tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương; Chỉ tiêu lợi nhuận (kế hoạch, thực hiện trong năm hoặc thực hiện của năm trước liền kề) được thay bằng chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí.
Khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, Quỹ loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí theo quy định của pháp luật.
Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý khi Quỹ bảo đảm các điều kiện về năng suất lao động, vốn…bằng tổng của mức tiền lương cơ bản của người quản lý cộng với mức lương này nhân hệ số lương tăng thêm.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020./

CCTCDN


Số lượt người xem: 2194    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm