SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
5
6
3
1
Tin trong ngành 07 Tháng Giêng 2020 2:30:00 CH

Tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Thanh tra Sở Tài chính

Thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động của Sở Tài chính được ban hành theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy chế làm việc của Sở Tài chính được ban hành theo Quyết định số 8794/QĐ-STC ngày 25/12/2018 của Giám đốc Sở Tài chính,Sở Tài chính đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của các phòng chuyên môn thuộc Sở. Ngày 11 tháng 7 năm 2019,Giám đốc Sở Tài chính đã ký Quyết địnhsố 4220/QĐ-STCban hành Quy chế làm việc của Thanh tra Sở Tài chính,thay thế Quyết định số 6865/QĐ-STC ngày 30 tháng 6 năm 2011về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Tài chính.
Tập thể cán bộ, công chức Thanh tra Sở Tài chính

 

Quy chế làm việc của Thanh tra Sở Tài chính gồm 6 chương, 17 điều quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra; trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Lãnh đạo và công chức, người lao động Thanh tra; mối quan hệ công tác và chế độ làm việc của Thanh tra.
Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Tài chính được quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế, cụ thể như sau:
* Tổ chức, chức năng.
1. Thanh tra là cơ quan của Sở Tài chính, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Tài chính theo quy định của pháp luật;
2. Thanh tra có con dấu, tài khoản riêng theo quy định; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở phụ trách trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra Thành phố, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính;
3. Thanh tra được cơ cấu thành 05 tổ chuyên môn, nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chuyên môn được Chánh Thanh tra phân công theo chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra;
* Nhiệm vụ, quyền hạn.
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra;
2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;
3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về giá trên địa bàn thành phố và các pháp luật chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở;
4. Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;
5. Thanh tra, kiểm tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;
6. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;
7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện;
8. Đầu mối tham mưu Ban Giám đốc triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra liên quan đến nhiệm vụ của Sở Tài chính;
9. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra;
10. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;
11. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;
12. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
13. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức và người lao động làm công tác thanh tra thuộc Sở;
14. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật;
Để triển khai thực hiện Quy chế làm việc đảm bảo theo chức năng, nhiệm vụ của Thanh traSở Tài chính,ChánhThanh tra đã quán triệt cán bộ, công chức Thanh tra thực hiện nghiêm nội dung quy chế, phân công lãnh đạo phụ trách và nhiệm vụ cụ thể của các Tổ chuyên môn./.

TTr


Số lượt người xem: 2865    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm