SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
0
0
3
Tin tức sự kiện 07 Tháng Mười 2020 9:55:00 SA

Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành tài chính nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Sở Tài chính đề ra kế hoạch về tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với các nội dung như sau:

 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào CBCC Sở Tài chính, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế và chính trị.   
- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng như sau: Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020…đến toàn thể CBCC thuộc Sở.
- Tuyên truyền phát động phong trào thi đua tại các phòng, chi cục thuộc Sở nhằm phát huy sức mạnh của tập thể CBCC Sở Tài chính với khẩu hiệu “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo lĩnh vực tài chính – ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc và của Thành phố Hồ Chí Minh trong toàn thể CBCC Sở Tài chính, đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
- Thông qua phong trào thi đua kịp thời phát hiện để xét chọn đề nghị khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy trình, nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực./.

Số lượt người xem: 2505    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm