SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
3
7
1
6
5
Cấp mã số đơn vị có Quan hệ với Ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
1. Đối tượng được tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách thành phố: Các cơ quan chủ quản thuộc cấp ngân sách thành phố
Các cơ quan chủ quản thuộc cấp ngân sách thành phố lập mẫu 08A-MSNS-BTC. Sau đó gửi toàn bộ mẫu 01-MSNS-BTC và mẫu 08A-MSNS-BTC cho Sở Tài chính để được cấp mã số.

- Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách quận huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận huyện
Phòng Tài chính – Kế hoạch quận huyện lập bảng kê mẫu 08A-MSNS-BTC, sau đó gửi toàn bộ mẫu 01-MSNS-BTC và mẫu 08A-MSNS-BTC cho Sở Tài chính để được cấp mã số.

Lưu ý: Đề nghị đơn vị xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan nếu lần đầu tiên giao dịch với Sở Tài chính.
2. Thành phần và số lượng hồ sơ:

+ Mẫu số 01-MSNS-BTC (Đơn vị sử dụng NSNN kê khai)

 + Mẫu số 08A-MSNS-BTC (cơ quan chủ quản lập)
 + Bản sao quyết định thành lập đơn vị
 + Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Đối với các đơn vị không có cơ quan chủ quản:
+ Mẫu số 01-MSNS-BTC (Đơn vị sử dụng NSNN kê khai)
+ Bản sao quyết định thành lập đơn vị
+ Bản sao quyết định giao dự toán
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2. Cấp phiếu giao-nhận hồ sơ: Sau khi kiểm tra và nhận đủ hồ sơ, người phụ trách cấp phiếu giao-nhận hồ sơ cho đơn vị
3. Thời gian cấp mã số:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số hợp lệ
Bước 2: Tiến hành cấp mã số
          + Sau khi kiểm tra các thông tin trên tờ khai, liên hệ với đơn vị để bổ sung, sửa đổi (nếu cần thiết).
          + Tiến hành in giấy chứng nhận.
          + Trình lãnh đạo phòng Tin học - Thống kê ký nháy (đính kèm hồ sơ xin được cấp mã số).
          + Trình Phó giám đốc phụ trách ký sau cùng (Không kèm hồ sơ)
Bước 3: Trả kết quả
    Trả kết quả tại Sở Tài chính (phòng Tin học - Thống kê), đơn vị ký nhận giấy chứng nhận vào sổ, thu hồi phiếu giao-nhận hồ sơ để lưu vào hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
* Trường hợp kê khai bổ sung, thay đổi chỉ tiêu quản lý
+ Mẫu số 07-MSNS-BTC
+ Bản sao quyết định điều chỉnh
                + Công văn đề nghị, bổ sung, thay đổi chỉ tiêu quản lý (nội dung nêu tên đơn vị, mã số cũ, địa chỉ, điện thoại, nội dung chỉ tiêu thay đổi).
                + Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận (Khi GCN bị mất, rách, nát, hỏng)
                Công văn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (nội dung nêu tên, đơn vị, mã số đã được cấp, địa chỉ, số điện thoại, nêu rõ nguyên nhân mất giấy chứng nhận).
 Lưu ý: Bản sao phải là bản công chứng hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
(Dự án đầu tư xây dựng cơ bản là các dự án nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm)

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
1. Đối tượng được tiếp nhận hồ sơ:
  * Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách thành phố
    Chủ đầu tư của các dự án đầu tư phải có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách với Sở Tài chính ngay sau khi có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự toán (nếu có) để được cấp mã số.
  * Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách quận huyện
     + Chủ đầu tư của các dự án đầu tư phải có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách với phòng Tài chính – Kế hoạch ngay sau khi có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt và Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự toán (nếu có) để được cấp mã số.
      + Phòng Tài chính – Kế hoạch lập bảng kê mẫu số 08B-MSNS-BTC, sau đó gửi toàn bộ tờ khai, mẫu 08B-MSNS-BTC cho Sở Tài chính để được cấp mã số.
Lưu ý: Đề nghị đơn vị xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan nếu lần đầu tiên giao dịch với Sở Tài chính.
2. Thành phần và số lượng hồ sơ:
- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
                + Mẫu số 03-MSNS-BTC
                + Bản sao dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được có thẩm quyền phê duyệt.
                + Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Giai đoạn thực hiện dự án
                + Mẫu số 04-MSNS-BTC
                + Bản sao quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền
                + Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Kê khai bổ sung chuyển giai đoạn (từ chuẩn bị sang thực hiện)
                + Mẫu số 05-MSNS-BTC
                + Bản sao quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền
- Kê khai bổ sung, thay đổi chỉ tiêu quản lý
                + Mẫu số 07-MSNS-BTC
                + Bản sao quyết định điều chỉnh
                + Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lưu ý: Bản sao phải là bản công chứng hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.

3. Cấp phiếu giao-nhận hồ sơ:Sau khi kiểm tra và nhận đủ hồ sơ, người phụ trách cấp phiếu giao-nhận hồ sơ cho đơn vị
4. Thời gian cấp mã số:
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số hợp lệ.
- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai mẫu số 07-MSNS-BTC.
Bước 2: Tiến hành cấp mã số
          + Sau khi kiểm tra các thông tin trên tờ khai, liện hệ với đơn vị để bổ sung, sửa đổi (nếu cần thiết).
          + Tiến hành in giấy chứng nhận.
          + Trình lãnh đạo phòng Tin học -Thống kê ký nháy (đính kèm hồ sơ xin được cấp mã số).
          + Trình Phó giám đốc phụ trách ký sau cùng (Không kèm hồ sơ)
Bước 3: Trả kết quả
Trả kết quả tại Sở Tài chính (phòng Tin học-Thống kê), đơn vị ký nhận giấy chứng nhận vào sổ đồng thời  thu hồi phiếu giao-nhận hồ sơ và lưu vào hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách./.

 

Mẫu tờ khai đăng ký cấp mã số QHNS

 Mẫu số 04

 Hướng dẫn đăng ký mẫu số 04

 Mẫu số 07

 

 

 Mẫu số 08A

 

Tìm kiếm