SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
3
6
9
2
9

>> Danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Sở Tài chính

 

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS)

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến. Truy cập thông qua một trong các cách sau:

+ Truy cập trực tiếp theo đường dẫn: https://mstt.mof.gov.vn

+ Truy cập vào Mục “Thủ tục hành chính Sở Tài chính” trên trang thông tin điện tử Sở Tài chính (http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn)

- Bước 2: Sở Tài chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

 + Sở Tài chính tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ trực tuyến và thông báo tình trạng tiếp nhận thông qua thông tin tài khoản (địa chỉ thư điện tử; số điện thoại di động) của tổ chức, cá nhân đã được cấp khi nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (không đầy đủ nội dung, thành phần, biểu mẫu và số lượng theo quy định) thì chuyển trả lại trên hệ thống và hướng dẫn, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định thông qua thông tin tài khoản (địa chỉ thư điện tử; số điện thoại di động) của tổ chức, cá nhân đã được cấp khi nộp hồ sơ.

- Bước 3: Tiến hành cấp mã số

Trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ, hệ thống tiến hành cấp/cấp lại văn bản điện tử Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS cho đơn vị.

- Bước 4: Nhận kết quả

Đơn vị nhận kết quả (văn bản điện tử Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS) qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp mã số cho các ĐVQHNS thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân đã được cấp khi nộp hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm:

- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;

- Bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị;

- Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.

b) Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm:

- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Văn bản thành lập đơn vị;

+ Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.

c) Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm:

- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;

- Bản sao hp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

d) Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án, gồm:

- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;

- Bản sao hp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

đ) Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:

- Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Sở Tài chính nơi đã cấp mã số ĐVQHNS.

- Nội dung Thông báo thực hiện theo Mẫu số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC.

e) Hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, gồm:

- Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

1. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng  nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử.

8. Tên mẫu đơn,  mẫu tờ khai:

1. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà (theo tờ khai số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC).

2. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (theo tờ khai số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC).

3. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư (theo tờ khai số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC).

4. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án (theo tờ khai số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC).

5 - Hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư (theo tờ khai số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

6 - Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo tờ khai số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

9. Phí, lệ phí: Không.

10. Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

12. Tải biểu mẫu:

STT

Tên biểu mẫu

1

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà (theo tờ khai số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

2

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (theo tờ khai số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

3

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư (theo tờ khai số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

4

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án (theo tờ khai số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

5

Hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư (theo tờ khai số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

6

Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo tờ khai số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

 

 

 

 

Tìm kiếm