SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
1
4
7

 >> Danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Sở Tài chính

 

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản lập hồ sơ đề nghị điều chuyển và gửi Sở Tài chính hoặc Cơ quan chủ quản có ý kiến (nếu là đơn vị cấp 2), sau đó Cơ quan chủ quản tổng hợp hồ sơ gửi Sở Tài chính.

Hồ sơ gửi đến Sở Tài chính (địa chỉ: số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ), theo một trong các phương thức sau:

+ Nộp trực tiếp;

+ Gửi qua đường bưu điện.

- Bước 2:

+ Đối với tài sản là trụ sở làm việc; tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, tổ chức, xe ô tô chuyên dùng do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định việc mua sắm cho các cơ quan, tổ chức cấp thành phố; tài sản cho, biếu tặng do không có nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố và quận – huyện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh, thành khác, Bộ - Ngành trung ương:

Ÿ Sở Tài chính có văn bản đề xuất trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định;

Ÿ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND Thành phố ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước.

+ Đối với tài sản khác tại cơ quan, tổ chức (trừ trường hợp điều chuyển tài sản nội bộ cơ quan, tổ chức):

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước.

- Bước 3:

 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản:

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản điều chuyển chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức được nhận tài sản điều chuyển tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản nhà nước; thực hiện hạch toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định;

+ Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ về quyền sử dụng đất trong trường hợp điều chuyển tài sản là trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp;

- Gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản;

+ Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;

+ Công văn đề nghị của Cơ quan chủ quản (nếu là đơn vị cấp 2);

+ Đối với các loại tài sản mà pháp luật cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này;

+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

Ÿ Lập theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC:

ŸŸ Mẫu số 01-DM/TSNN Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý;

ŸŸ Mẫu số 02-DM/TSNN Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý; 

ŸŸ Mẫu số 03-DM/TSNN Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý.

Ÿ In từ Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước thông qua Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (đối với tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, tổ chức, xe ô tô chuyên dùng do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định việc mua sắm cho các cơ quan, tổ chức cấp thành phố, tài sản cho, biếu tặng do không có nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố và quận – huyện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh, thành khác, Bộ - Ngành trung ương);

+ Sở Tài chính (đối với tài sản khác).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển thực hiện theo Mẫu số 01-DM/TSNN, 02-DM/TSNN và 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC: 

- Mẫu số 01-DM/TSNN Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý;

- Mẫu số 02-DM/TSNN Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý; 

- Mẫu số 03-DM/TSNN Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý.

Lưu ý: phải có thêm chỉ tiêu về giá trị còn lại theo đánh giá lại trong các trường hợp sau:

+ Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính;

+ Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi hạch toán trên sổ kế toán.

9. Phí, Lệ phí (nếu có): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội khóa XII; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2009;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 ngày 6 tháng 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2010;

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2012;

- Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

12. Tải biểu mẫu:

STT

Tên biểu mẫu

1

Mẫu số 01-DM/TSNN Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý

2

Mẫu số 02-DM/TSNN Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý

3

Mẫu số 03-DM/TSNN Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý


 

Tìm kiếm