SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
9
0
6
2
7
0
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 515
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/2017/NĐ-CP24/04/2017Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.1
12/2017/QĐ-TTg22/04/2017Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.1
45/2017/NĐ-CP21/04/2017Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.1
31/2017/TT-BTC18/04/2017Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.1
30/2017/TT-BTC18/04/2017Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước1
28/2017/TT-BTC12/04/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng va trích khấu hao tài sản cố định,1
42/2017/NĐ-CP05/04/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.1
4494/BTC-HCSN04/04/2017Về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.1
2559/STC-HCSN03/04/2017Triển khai Thông tư số 12/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
21/2017/QĐ-UBND03/04/2017Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
2462/STC-HCSN30/03/2017Triển khai Quyết định số 208/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước.1
2285/STC-HCSN23/03/2017Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/T-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
2287-STC-HCSN23/03/2017Triển khai thực hiện Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.1
31/2017/NĐ-CP23/03/2017Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm.1
1957/STC-HCSN21/03/2017Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm của Bộ Tài chính.1
1841/STC-HCSN16/03/2017Triển khai Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.1
23/2017/TT-BTC16/03/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.1
1313/UBND-KT15/03/2017Tạm dừng thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.1
25/2017/NĐ-CP14/03/2017Về báo cáo tài chính nhà nước1
2710/VP-KT09/03/2017Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm