SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
0
8
5
1
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 16
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
7443/BC-STC-VP15/12/2021Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 và thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.1
03/2019/QĐ-UBND21/02/2019Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.1
01/2018/TT-VPCP23/11/2018Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.1
4541/QĐ-UBND15/10/2018Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.0
4541/Qđ-UBND15/10/2018Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.1
2422/QĐ-UBND06/06/2018Ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 20181
2421/QĐ-UBND06/06/2018Ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngà 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.1
2180/QĐ-UBND24/05/2018Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.1
61/2018/NĐ-CP23/04/2018Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.1
6506/QĐ-UBND19/12/2017Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 20181
02/2017/TT-VPCP31/10/2017Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính1
45/2016/QĐ-TTg19/10/2016Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.1
225/QĐ-TTg04/02/2016Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.1
3677/QĐ-UBND28/07/2015Về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
79/2011/QĐ-UBND13/12/2011Ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
63/2010/NĐ-CP08/06/2010Về kiểm soát thủ tục hành chính1

Tìm kiếm