Modify settings and columns
  
Xem: 
Trích yếuLọc
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
2472/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/04/2023Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2023/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính
Attachment2472/STC-HCSN2472/STC-HCSN
2510/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/04/2023Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về triển khai thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính
Attachment2510/STC-HCSN2510/STC-HCSN
2143/STC-NSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/04/2023Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố
Attachment2143/STC-NS2143/STC-NS
22/2023/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/04/2023Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Bãi bỏ Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020
Attachment22/2023/TT-BTC22/2023/TT-BTC
21/2023/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/04/2023Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
Attachment21/2023/TT-BTC21/2023/TT-BTC
1029/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/03/2023UBND TP.HCMKhácQuyết định
Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030
Attachment1029/QĐ-UBND1029/QĐ-UBND
1537/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/03/2023Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính
Attachment1537/STC-HCSN1537/STC-HCSN
1490/STC-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/03/2023Sở Tài chínhQuản lý tài sản côngCông văn
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 09/03/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Attachment1490/STC-CS1490/STC-CS
16/2023/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/03/2023Bộ Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệpThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
Attachment16/2023/TT-BTC16/2023/TT-BTC
1277/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/03/2023Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc hướng dẫn chuyển nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 80/2023/QH15
Attachment1277/STC-HCSN1277/STC-HCSN
762/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2023UBND TP.HCMQuản lý tài sản côngQuyết định
Về ủy quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
Attachment762/QĐ-UBND762/QĐ-UBND
955/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/02/2023Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Attachment955/STC-HCSN955/STC-HCSN
757/STP-PBGDPLDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/02/2023Sở Tư phápKhácCông văn
Về việc đăng tải, phổ biến các Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Attachment757/STP-PBGDPL757/STP-PBGDPL
1695/BTC-KBNNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/02/2023Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc hướng dẫn chuyển nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 80/2023/QH15
Attachment1695/BTC-KBNN1695/BTC-KBNN
810/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/02/2023Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 71/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính
Attachment810/STC-HCSN810/STC-HCSN
732/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/02/2023Sở Tài chínhKhácCông văn
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính
Attachment732/STC-HCSN732/STC-HCSN
02/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/02/2023UBND TP.HCMKhácChỉ thị
Về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Attachment02/CT-UBND02/CT-UBND
08/2023/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/02/2023UBND TP.HCMQuản lý giáQuyết định
Về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Attachment08/2023/QĐ-UBND08/2023/QĐ-UBND
12/2023/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/02/2023Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.
Attachment12/2023/TT-BTC12/2023/TT-BTC
09/2023/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/02/2023Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Attachment09/2023/TT-BTC09/2023/TT-BTC
08/2023/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/02/2023Bộ Tài chính KhácThông tư
Bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Attachment08/2023/TT-BTC08/2023/TT-BTC
428/STC-NSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/02/2023Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 82/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính
Attachment428/STC-NS428/STC-NS
441/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/02/2023Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 76/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính
Attachment441/STC-HCSN441/STC-HCSN
07/2023/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/02/2023Bộ Tài chính Quản lý phí, lệ phíThông tư
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
Attachment07/2023/TT-BTC07/2023/TT-BTC
79/QĐ-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/01/2023Bộ Tài chính KhácQuyết định
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022.
Attachment79/QĐ-BTC79/QĐ-BTC
04/2023/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/01/2023Bộ Tài chính KhácThông tư
Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
Attachment04/2023/TT-BTC04/2023/TT-BTC
82/2023/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/01/2023Quốc hộiKhácNghị quyết
Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022
Attachment82/2023/QH1582/2023/QH15
81/2023/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/01/2023Quốc hộiKhácNghị quyết
Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050
Attachment81/2023/QH1581/2023/QH15
82/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/12/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Attachment82/2022/TT-BTC82/2022/TT-BTC
9180/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/12/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 68/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính
Attachment9180/STC-HCSN9180/STC-HCSN
74/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/12/2022Bộ Tài chính Quản lý phí, lệ phíThông tư
Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.
Attachment74/2022/TT-BTC74/2022/TT-BTC
76/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/12/2022Bộ Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệpThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Attachment76/2022/TT-BTC76/2022/TT-BTC
1529/QĐ-TTgDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2022Thủ tướng Chính phủKhácQuyết định
Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 4
Attachment1529/QĐ-TTg1529/QĐ-TTg
4305/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/12/2022UBND TP.HCMKhácQuyết định
Về phê duyệt Bộ chỉ số và bộ công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương - DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Attachment4305/QĐ-UBND4305/QĐ-UBND
99/2022/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2022Chính phủ KhácNghị định
Về đăng ký biện pháp bảo đảm
Attachment99/2022/NĐ-CP99/2022/NĐ-CP
71/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/11/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
Attachment71/2022/TT-BTC71/2022/TT-BTC
14/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2022Quốc hộiKhácLuật
Luật Phòng, chống rửa tiền
Attachment14/2022/QH1514/2022/QH15
74/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2022Quốc hộiKhácNghị quyết
Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí
Attachment74/2022/QH1574/2022/QH15
73/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2022Quốc hộiKhácNghị quyết
Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
Attachment73/2022/QH1573/2022/QH15
75/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2022Quốc hộiKhácNghị quyết
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Attachment75/2022/QH1575/2022/QH15
76/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2022Quốc hộiKhácNghị quyết
Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Attachment76/2022/QH1576/2022/QH15
11/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/11/2022Quốc hộiKhácLuật
Luật Thanh tra
Attachment11/2022/QH1511/2022/QH15
68/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/11/2022Bộ Tài chính Quản lý tài sản côngThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Attachment68/2022/TT-BTC68/2022/TT-BTC
69/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/11/2022Quốc hộiQuản lý ngân sách nhà nướcNghị quyết
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Attachment69/2022/QH1569/2022/QH15
70/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/11/2022Quốc hộiKhácNghị quyết
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
Attachment70/2022/QH1570/2022/QH15
10/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2022Quốc hộiKhácLuật
Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Attachment10/2022/QH1510/2022/QH15
68/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2022Quốc hộiKhácNghị quyết
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Attachment68/2022/QH1568/2022/QH15
4162/KH-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/11/2022UBND TP.HCMQuản lý tài sản côngKế hoạch
Triển khai Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Attachment4162/KH-UBND4162/KH-UBND
67/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/11/2022Bộ Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệpThông tư
Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Attachment67/2022/TT-BTC67/2022/TT-BTC
90/2022/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/10/2022Chính phủ Quản lý tài sản côngNghị định
 Về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.
Attachment90/2022/NĐ-CP90/2022/NĐ-CP
60/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2022Bộ Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệpThông tư
Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Attachment60/2022/TT-BTC60/2022/TT-BTC
3242/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/09/2022UBND TP.HCMKhácQuyết định
Ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Attachment3242/QĐ-UBND3242/QĐ-UBND
6533/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/09/2022Sở Tài chínhKhácCông văn
Về việc triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
Attachment6533/STC-HCSN6533/STC-HCSN
57/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/09/2022Bộ Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệpThông tư
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
Attachment57/2022/TT-BTC57/2022/TT-BTC
56/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/09/2022Bộ Tài chính Quản lý tài sản côngThông tư
Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Attachment56/2022/TT-BTC56/2022/TT-BTC
118/NQ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/09/2022Chính phủ KhácNghị quyết
Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục
Attachment118/NQ-CP118/NQ-CP
116/NQ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/09/2022Chính phủ KhácNghị quyết
Về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
Attachment116/NQ-CP116/NQ-CP
5963/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/08/2022Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính
Attachment5963/STC-HCSN5963/STC-HCSN
10/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/08/2022UBND TP.HCMQuản lý tài sản côngChỉ thị
Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công
Attachment10/CT-UBND10/CT-UBND
2916/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/08/2022UBND TP.HCMQuản lý tài chính doanh nghiệpQuyết định
Ban hành Kế hoạch phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025
Attachment2916/QĐ-UBND2916/QĐ-UBND
54/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/08/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao
Attachment54/2022/TT-BTC54/2022/TT-BTC
51/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/08/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà  nước.
Attachment51/2022/TT-BTC51/2022/TT-BTC
5174/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/08/2022Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính
Attachment5174/STC-HCSN5174/STC-HCSN
48/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/08/2022Bộ Tài chính Quản lý phí, lệ phíThông tư
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Attachment48/2022/TT-BTC48/2022/TT-BTC
47/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/07/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
Attachment47/2022/TT-BTC47/2022/TT-BTC
12/CT-TTgDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/07/2022Thủ tướng Chính phủQuản lý ngân sách nhà nướcChỉ thị
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Attachment12/CT-TTg12/CT-TTg
7178/BTC-TCDNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/07/2022Bộ Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệpCông văn
V/v lấy ý kiến định hướng xây dựng Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi)
Attachment7178/BTC-TCDN7178/BTC-TCDN
43/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/07/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
Attachment43/2022/TT-BTC43/2022/TT-BTC
08/2022/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2022Hội đồng nhân dân TPHCMKhácNghị quyết
Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Attachment08/2022/NQ-HĐND08/2022/NQ-HĐND
12/2022/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2022Hội đồng nhân dân TPHCMQuản lý ngân sách nhà nướcNghị quyết
Về điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ đại học, trên đại học công tác tại phường, xã, thị trấn và trợ cấp trách nhiệm cho cán bộ hưu trí tham gia công tác giữ các chức danh Trưởng tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Attachment12/2022/NQ-HĐND12/2022/NQ-HĐND
33/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2022Hội đồng nhân dân TPHCMKhácNghị quyết
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
Attachment33/NQ-HĐND33/NQ-HĐND
09/2022/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2022Hội đồng nhân dân TPHCMQuản lý phí, lệ phíNghị quyết
Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Attachment09/2022/NQ-HĐND09/2022/NQ-HĐND
10/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2022Hội đồng nhân dân TPHCMQuản lý ngân sách nhà nướcNghị quyết
Về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách Thành phố năm 2022
Attachment10/NQ-HĐND10/NQ-HĐND
11/2022/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2022Hội đồng nhân dân TPHCMKhácNghị quyết
Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Attachment11/2022/NQ-HĐND11/2022/NQ-HĐND
10/2022/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2022Hội đồng nhân dân TPHCMQuản lý phí, lệ phíNghị quyết
Về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Attachment10/2022/NQ-HĐND10/2022/NQ-HĐND
07/2022/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2022Hội đồng nhân dân TPHCMQuản lý phí, lệ phíNghị quyết
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Attachment07/2022/NQ-HĐND07/2022/NQ-HĐND
42/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Attachment42/2022/TT-BTC42/2022/TT-BTC
41/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/07/2022Bộ Tài chính KhácThông tư
Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
Attachment41/2022/TT-BTC41/2022/TT-BTC
40/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/06/2022Bộ Tài chính KhácThông tư
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
Attachment40/2022/TT-BTC40/2022/TT-BTC
38/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2022Bộ Tài chính Quản lý phí, lệ phíThông tư
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
Attachment38/2022/TT-BTC38/2022/TT-BTC
1224/QĐ-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/06/2022Bộ Tài chính Quản lý nợ côngQuyết định
Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Attachment1224/QĐ-BTC1224/QĐ-BTC
36/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/06/2022Bộ Tài chính Quản lý phí, lệ phíThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
Attachment36/2022/TT-BTC36/2022/TT-BTC
07/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/06/2022Quốc hộiKhácLuật
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
Attachment07/2022/QH1507/2022/QH15
08/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/06/2022Quốc hộiKhácLuật
Luật kinh doanh bảo hiểm
Attachment08/2022/QH1508/2022/QH15
06/2022/QH15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2022Quốc hộiKhácLuật
Luật thi đua, khen thưởng
Attachment06/2022/QH1506/2022/QH15
3701/STC-HCSNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2022Sở Tài chínhQuản lý ngân sách nhà nướcCông văn
Về việc triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính
Attachment3701/STC-HCSN3701/STC-HCSN
33/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/06/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.
Attachment33/2022/TT-BTC33/2022/TT-BTC
1747/BTP-VĐCXDPLDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/06/2022Bộ Tư PhápKhácCông văn
V/v giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
Attachment1747/BTP-VĐCXDPL1747/BTP-VĐCXDPL
08/2022/TT-BKHĐTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/05/2022Bộ Kế hoạch và Đầu tưKhácThông tư
Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Attachment08/2022/TT-BKHĐT08/2022/TT-BKHĐT
05/2022/TT-BKHCNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/05/2022Bộ Khoa học và Công nghệQuản lý tài chính doanh nghiệpThông tư
Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Attachment05/2022/TT-BKHCN05/2022/TT-BKHCN
25/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2022Bộ Tài chính Quản lý phí, lệ phíThông tư
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
Attachment25/2022/TT-BTC25/2022/TT-BTC
1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPLDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/04/2022Bộ Tư PhápKhácCông văn
V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.
Attachment1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
460/QĐ-TTgDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/04/2022Thủ tướng Chính phủQuản lý nợ côngQuyết định
Phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030
Attachment460/QĐ-TTg460/QĐ-TTg
24/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2022Bộ Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệpThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
Attachment24/2022/TT-BTC24/2022/TT-BTC
23/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Attachment23/2022/TT-BTC23/2022/TT-BTC
23/2022/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/04/2022Chính phủ Quản lý tài chính doanh nghiệpNghị định
Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Attachment23/2022/NĐ-CP23/2022/NĐ-CP
23/2022/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/04/2022Chính phủ Quản lý tài chính doanh nghiệpNghị định
Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Attachment23/2022/NĐ-CP23/2022/NĐ-CP
22/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2022Bộ Tài chính Quản lý ngân sách nhà nướcThông tư
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030
Attachment22/2022/TT-BTC22/2022/TT-BTC
1651/KH-STCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/03/2022Sở Tài chínhVăn bản hướng dẫn CCHCKế hoạch
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Tài chính năm 2022
Attachment1651/KH-STC1651/KH-STC
18/2022/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/03/2022Bộ Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệpThông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Attachment18/2022/TT-BTC18/2022/TT-BTC
1 - 100 Tiếp theo
Tìm kiếm