SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
3
8
4
2
4
Tin trong ngành 24 Tháng Tám 2023 3:55:00 CH

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023; để hướng dẫn chi tiết một số điều mà Luật Thanh tra năm 2022 quy định, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP bao gồm 10 Chương và 70 Điều quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra, trong đó:

Chương I: Quy định chung

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, quy định chi tiết các điều sau:

+ Điều 38 về Thanh tra viên;

+ Điều 56 về thanh tra lại;

+ Điều 60 về Đoàn thanh tra;

+ Điều 79 về công khai kết luận thanh tra;

+ Điều 87 về trưng cầu giám định;

+ Điều 90 về yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra;

+ Điều 91 về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra;

+ Khoản 4 Điều 96 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra và kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra;

+ Điều 105 về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra;

+ Khoản 3 Điều 106 về xử lý vi phạm trong thực hiện kết luận thanh tra.

- Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên; cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm công tác thanh tra nội bộ.

Chương II: Thanh tra viên

Chương III: Thanh tra lại

Chương IV: Đoàn thanh tra

Chương V: Giám định, phong tỏa tài sản, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát trong hoạt động thanh tra.

Chương VI: Công khai kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

Chương VII: Giải quyết kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra; giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra.

Chương VIII: Xử lý vi phạm trong việc thực hiện kết luận thanh tra

Chương IX: Tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ

Chương X: Điều khoản thi hành


Số lượt người xem: 539    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm