SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
3
8
2
6
7
Tin tức sự kiện 13 Tháng Năm 2021 3:25:00 CH

Sở Tài chính hướng dẫn Công tác quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Đức, quận và ngân sách phường năm 2021 khi thực hiện chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 06/4/2021, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1888/STC-NS hướng dẫn Công tác quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Đức, quận và ngân sách phường năm 2021 khi thực hiện chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh:

            I.  Công tác quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 đối với thành phố Thủ Đức, phường thuộc thành phố Thủ Đức, quận, phường thuộc quận:

1.   Đối với quận, phường thuộc quận:
1.1.   Ủy ban nhân dân phường thuộc quận khẩn trương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020. Trên cơ sở số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phường phê chuẩn, Ủy ban nhân dân quận thực hiện quyết toán ngân sách địa phương theo trình tự quy định tại khoản 6 Điều 44 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.
1.2.   Trường hợp có điều chỉnh số liệu quyết toán trên cơ sở thẩm định của Sở Tài chính (hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch quận), Ủy ban nhân dân quận, phường thuộc quận điều chỉnh lại báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020 trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.
1.3.   Trường hợp sau ngày 30 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân quận, phường chưa thực hiện phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020 theo thẩm quyền thì đề nghị Ủy ban nhân dân quận có báo cáo gửi về Sở Tài chính (trong đó nêu rõ tiến độ thực hiện thẩm định quyết toán ngân sách quận, phường thuộc quận và nguyên nhân Hội đồng nhân dân cùng cấp chưa phê chuẩn quyết toán) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn quyết toán hoặc điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách quận, phường thuộc quận năm 2020 (nếu có).
2.   Đối với thành phố Thủ Đức, phường thuộc thành phố Thủ Đức:
2.1.   Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Thủ Đức khẩn trương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020. Trên cơ sở số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phường phê chuẩn, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện quyết toán ngân sách địa phương theo trình tự quy định tại khoản 6 Điều 44 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.
2.2.   Trường hợp có điều chỉnh số liệu quyết toán trên cơ sở thẩm định của Sở Tài chính (hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thủ Đức), Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Thủ Đức điều chỉnh lại báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020 trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.
2.3.   Trường hợp sau ngày 30 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân phường thuộc thành phố Thủ Đức chưa thực hiện phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020 theo thẩm quyền thì Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tổng hợp, báo cáo trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết toán hoặc điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách phường thuộc thành phố Thủ Đức năm 2020 (nếu có).
II.   Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Đức, quận và ngân sách phường năm 2021:
1. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách:
1.1. Nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách quận, các phường thuộc quận đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tại Nghị quyết số 118/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 được tiếp tục thực hiện đến hết năm ngân sách 2021.
1.2. Nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa ngân sách cấp Thành phố Hồ Chí Minh với ngân sách thành phố Thủ Đức và các phường thuộc thành phố Thủ Đức do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 được thực hiện đến hết năm ngân sách 2021.
2. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách đơn vị dự toán ngân sách năm 2021 của thành phố Thủ Đức, quận, phường:
2.1. Đối với ngân sách quận, phường thuộc quận:
- Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, căn cứ dự toán ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân quận, phường quyết định, Ủy ban nhân dân các quận, phường thực hiện điều hành ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân quận, phường thực hiện điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán còn lại của năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Trong quá trình điều hành ngân sách phát sinh phải thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách thì được phép điều chỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán cấp I; trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Ủy ban nhân dân quận để tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.
2.2. Đối với ngân sách thành phố Thủ Đức, phường thuộc thành phố Thủ Đức:
- Đối với ngân sách thành phố Thủ Đức:
Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của thành phố Thủ Đức. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện điều hành ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
- Đối với các phường thuộc thành phố Thủ Đức:
Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, căn cứ dự toán ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân phường quyết định, Ủy ban nhân dân phường thực hiện điều hành ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường thực hiện điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán còn lại của năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Trong quá trình điều hành ngân sách phát sinh phải thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách thì được phép điều chỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán cấp I; trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.
2.3.   Đối với ngân sách các phường mới sau sắp xếp, sáp nhập tại các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức:
Việc tổ chức, điều hành dự toán ngân sách năm 2021 của các phường mới sau sắp xếp, sáp nhập tại các quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1 khoản này; riêng các phường mới sau sắp xếp, sáp nhập tại thành phố Thủ Đức thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2 khoản này.
3. Công tác quyết toán ngân sách thành phố Thủ Đức, quận, phường năm ngân sách 2021:
Kết thúc năm ngân sách 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác kế toán, gồm:
3.1. Khóa sổ kế toán; kiểm kê tài sản; xác định nợ chưa thanh toán; lập báo cáo tài chính; lập biên bản bàn giao; giao, nhận bàn giao tài liệu, dữ liệu kế toán theo đúng quy định.
3.2. Chuyển kết dư ngân sách quận, phường; nguồn cải cách tiền lương ngân sách quận, phường và các khoản cần phải chuyển khác về ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo đúng quy định. Riêng đối với các phường thuộc thành phố Thủ Đức thực hiện chuyển các nội dung quy định tại điểm này về ngân sách thành phố Thủ Đức./.

>> Đính kèm tệp tin: Công văn số 1888/STC-NS.pdf


Số lượt người xem: 5181    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm