SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
0
4
3
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười 2020 9:40:00 SA

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Tài chính quan tâm, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục triển khai thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Sở Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, triển khai đồng bộ và kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục duy trì và mở rộng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức và công dân.

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, đẩy mạnh triển khai công tác PCTN, cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong thời gian tới, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy và UBND Thành phố liên quan đến công tác PCTN, như: Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị quyết số 126/NQCP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức;…
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 612/KH-STC-VP ngày 12/02/2020 triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 tại Sở Tài chính, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN trong CBCC bằng nhiều hình thức phù hợp như: thực hiện tuyên truyền, phổ biến quán triệt trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ định kỳ; hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị giao ban công tác đầu tháng, đầu quý; các buổi chào cờ thứ hai hàng tháng, photo các văn bản có liên quan đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng các phòng, Chi cục TCDN thuộc Sở chịu trách nhiệm triển khai thực hiện,…
Phổ biến Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của từng cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giám sát việc thực thi công vụ, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt Kế hoạch số 1371/KH-STC ngày 16/3/2020 về Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Sở Tài chính và Kế hoạch số 1598/KH-STC-VP ngày 26/3/2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Tài chính nhằm cải cách các thủ tục hành chính tại Sở theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn chồng chéo, khó thực hiện để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
Ba là, kịp thời tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở; trong quá trình thực hiện cần chủ động rà soát, phát hiện những sơ hở bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy Nhà nước cũng như dần loại bỏ điều kiện phát sinh tham nhũng.
Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm túc thực hiện các quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức trong thi hành công vụ và trong quan hệ xã hội được quy định tại Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Công văn số 7986/STC-VP ngày 23/11/2018 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Sở Tài chính,…
Năm là, chú trọng thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động, các quy trình xử lý công việc của cơ quan theo quy định và thực hiện công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo quy định.
Sáu là, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PCTN; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ; Tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính với Thanh tra Sở Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo Quyết định số 984-QĐ/ĐU ngày 11 tháng 11 năm 2019.
Bảy là, tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong công tác tuyển chọn, quy hoạch bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn chính trị, thủ tục, nguyên tắc quy định. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có vi phạm.

Số lượt người xem: 2721    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm