SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
5
4
4
8
9
6
Tin tức sự kiện 10 Tháng Bảy 2017 3:20:00 CH

Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp có hiệu lực trong tháng 7, 8

 

Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Ngày 02/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài . Theo đó, từ ngày 17/7/2017, bãi bỏ một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Cụ thể:
Điều 9: Quy định về Nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng và tổ chức kiểm định độc lập máy trò chơi điện tử có thưởng;
Điều 10: Quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng.
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng quy định:
- Các doanh nghiệp tại Khoản 16 Điều 1 Nghị địnhy 175/2016/NĐ-CP đang tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được tiếp tục kinh doanh các máy trò chơi điện tử có thưởng đã mua phù hợp với quy định pháp luật qua các thời kỳ cho đến khi thay thế máy mới;
- Nếu thay thế máy mới thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP, Nghị định 175/2016/NĐ-CP và Thông tư 11/2014/TT-BTC.
 
Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, cụ thể như sau:
Tại thời điểm được bổ nhiệm làm quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, người quản lý phải có đầy đủ các giấy tờ sau: Phiếu lý lịch tư pháp; Bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình đảm nhận.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/07/2017./.
 
Hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng
Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.
Theo đó, tư cách thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty đại chúng có một số lưu ý như sau:
Từ ngày 01/8/2020: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng . Trước thời điểm này, Chủ tịch HĐQT vẫn có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng;
Từ ngày 01/8/2019: Thành viên HĐQT của 1 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.
Cũng theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP , Đại hội đồng cổ đông được tao quyền trong việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty do Hội đồng quản trị xây dựng và đảm bảo Quy chế nội bộ không trái với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/8/2017, bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012./.
 
Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX).
Ngày 22/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg kèm theo Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX).
Theo đó, các HTX, liên hiệp HTX được xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng cho các dự án vay vốn tại tổ chức tín dụng (TCTD) khi đáp ứng các điều kiện sau:
- HTX, liên hiệp HTX thuộc đối tượng được bảo lãnh tín dụng;
- Dự án vay vốn được thẩm định và đánh giá là có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay;
- Vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án;
- Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, HTX, liên hiệp HTX là chủ đầu tư dự án không có nợ xấu.
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX  có thể cấp bảo lãnh tối đa 100% giá trị khoản vay của bên được bảo lãnh tại TCTD nhưng không quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án, không bao gồm vốn lưu động.
Ngoài ra, Quyết định 23/2017/QD-TTg còn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/8/2017./.

Số lượt người xem: 270    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm