SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
3
7
1
Tin tức sự kiện 28 Tháng Năm 2013 3:45:00 CH

Sở Tài chính: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013

Để công tác xử lý ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 được thống nhất, đúng quy định, ngày 17/05/2013, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố có công văn số 4255/STC-KBNN hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 như sau:

 

Đối với chuyển nguồn kinh phí tại đơn vị sử dụng ngân sách. Đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2012, số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước năm 2012 tại các đơn vị không được chi tiếp và bị hủy bỏ, trừ các trường hợp số dư dự toán, dư tạm ứng của các trường hợp được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp theo chế độ quy định (Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện hoặc Thủ trưởng cơ quan tài chính được ủy quyền không phải xét chuyển); Số dư dự toán, dư tạm ứng của các trường hợp thuộc diện Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc Thủ trưởng cơ quan tài chính được ủy quyền (đối với ngân sách quận-huyện) xem xét, quyết định cho chi tiếp vào năm 2013.
Đối với các nhiệm vụ chi khác và việc chuyển nguồn ngân sách nhà nước của ngân sách các cấp, thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Ngoài các quy định việc xử lý chuyển nguồn nêu tại điểm 1 và điểm 2 trên đây, thủ tục, trình tự xem xét xử lý số dư dự toán, dư tạm ứng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
Thời hạn xét chuyển đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền không phải xét chuyển chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2013, đơn vị sử dụng ngân sách đối chiếu số dư dự toán với Kho bạc Nhà nước giao dịch theo Biểu số 03/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC.
Đối với trường hợp phải xét chuyển của cấp có thẩm quyền chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 05 năm 2013 các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách thành phố gửi hồ sơ đề nghị xét chuyển về Sở Tài chính. Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân thành phố xét chuyển xong trước ngày 01 tháng 6 năm 2013. Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị xét chuyển và thời hạn xét chuyển đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách quận huyện do Chủ tịch Ủy ban hân dân quận huyện quy định, nhưng phải đảm bảo xét chuyển xong trước ngày 01 tháng 6 năm 2013.
NS

Số lượt người xem: 5226    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm